Moussol – APS 36 F-15 Premium

 • Ad ID: 4909479

 • Moussol - APS 36 F-15 Premium
 • Cze 22

  Contact Seller

  Classified Description

  Charakterystyka produktu:
  MOUSSOL®-APS 3/6 F-15 Premium jest środkiem gaśniczym pianotwórczym typu AFFF-AR, charakteryzującym się odpornością na działanie alkoholi, który łączy w sobie zalety środka pianotwórczego tworzącego film polimerowy oraz film wodny. W skład środka MOUSSOL®-APS 3/6 F-15 Premium wchodzą substancje powierzchniowo czynne, substancje tworzące film polimerowy i film wodny, stabilizatory piany oraz środki zapobiegające zamarzaniu.
  Właściwości:
  MOUSSOL®-APS 3/6 F-15 Premium jest pseudoplastycznym produktem, który jest odporny zarówno na ciecze polarne (mieszalne z wodą) jak również na ciecze niepolarne, silnie niszczące pianę węglowodory. Relatywnie krótki czas wykraplania 50% piany wspomaga tworzenie filmu wodnego i zdolność płynięcia piany ciężkiej, przez co czas gaszenia ulega skróceniu, a ognisko pożaru zostaje schłodzone. Dzięki zawartości komponentów tworzących film wodny MOUSSOL®-APS 3/6 F-15 Premium może być zastosowany również jako niespieniony wodny roztwór, na przykład na produkty naftowe oraz w instalacjach gaśniczych pianowych zraszaczowych. Na cieczach polarnych film polimerowy tworzy barierę ochronną wobec działania niszczącego pianę. Dzięki komponentom tworzącym film wodny i uniemożliwiającym ponowny zapłon MOUSSOL®-APS 3/6 F-15 Premium gwarantuje bardzo szybki i długotrwały efekt gaśniczy. Niebezpieczeństwo ponownego zapłonu już ugaszonego ogniska pożaru jest znacznie zmniejszone.
  Zastosowanie:
  MOUSSOL®-APS 3/6 F-15 Premium przeznaczony jest do stosowania przy pomocy wszystkich dostępnych na rynku urządzeń do wytwarzania piany ciężkiej przeciwko pożarom grup A i B, szczególnie do zwalczania pożarów cieczy polarnych, silnie niszczących pianę, np. alkoholi, ketonów, estrów oraz do niepolarnych węglowodorów, np. produktów naftowych. Wielkość domieszki do wody (stężenie) gaśniczej wynosi 3% do pożarów cieczy niepolarnych oraz 6% do gaszenia pożarów cieczy polarnych, silnie niszczących pianę. Substancje fluorowe tworzące film wodny pozwalają na stosowanie środka MOUSSOL®-APS 3/6 F-15 Premium jako niespienionego roztworu na niepolarne węglowodory. Gaszenie można przeprowadzać przy pomocy działek wodnych, prądownic lub instalacji zraszaczy pianowych. Wypływające chemikalia powinny być, w celu ograniczenia emisji, zapobiegawczo pokryte pianą. Warstwa piany tłumi pary oraz uniemożliwia ich zapłon. W celu uzyskania optymalnego efektu gaszenia pożary cieczy polarnych powinny być zwalczane przez łagodne podawanie piany, np. za pomocą wlewu pianowego lub pianowych blach kierunkowych (patrz karta informacyjna TM 037 „Gaszenie pożarów alkoholi”). Dozowanie wspomagane pompą jest wymagane wówczas, gdy temperatura koncentratu wynosi poniżej 0oC. Oprócz wody wodociągowej do spieniania środka MOUSSOL®-APS 3/6 F-15 Premium może być stosowana również woda morska i słonawa oraz uzdatniona woda przemysłowa. W przypadku akcji gaśniczych w obecności instalacji elektrycznych należy przestrzegać odnośnej normy VDE (DIN/VDE-0132).

  Zalecana domieszka do wody:
  3% – w przypadku wytwarzania piany ciężkiej do gaszenia pożarów cieczy niepolarnych
  6% – w przypadku wytwarzania piany ciężkiej do gaszenia pożarów cieczy polarnych
  Liczba spienienia: dla piany ciężkiej od 5 do 10
  Czas wykroplenia 25% piany
  dla piany ciężkiej: 4 ÷ 8 minut
  Czas wykroplenia 50% piany
  dla piany ciężkiej: 10 ÷ 20 minut
  pH w temp. 20°C: 6,5 do 8,5
  Gęstość w temp. 20°C: 1,03 ÷ 1,05 g/ml
  Napięcie powierzchniowe: >3 mN/m (cykloheksan)
  Najniższa temperatura stosowania: -15°C
  Lepkość: w temp. 20°C: < 250 (100)mPa*s przy 75(375) 1/s
  w temp. -15°C: < 500 (200)mPa*s przy 75(375) 1/s
  Oddziaływanie na środowisko: MOUSSOL®-APS 3/6 F-15 Premium jest środkiem nieszkodliwym pod względem fizjologicznym i bardzo dobrze biodegradowalnym.
  Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu.
  Szczególne wskazania: Prawidłowe posługiwanie się środkiem MOUSSOL®-APS 3/6 F-15 Premium nie stwarza zagrożeń dla zdrowia. Ćwiczenia i próby należy uzgodnić z władzami lokalnymi. W przypadku pokrycia osób pianą ciężką lub średnią należy mieć na uwadze fakt, że w pianie brak jest możliwości oddychania.
  Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu.