MOUSSOL – APS LV 3/3

 • Ad ID: 3764488

 • MOUSSOL - APS LV 3/3
 • Cze 22

  Contact Seller

  Classified Description

  Charakterystyka produktu:
  MOUSSOL-APS LV 3/3 jest środkiem pianotwórczym typu AFFF-AR, odpornym na działanie alkoholi oraz charakteryzującym się niską lepkością. W swoim składzie nie zawiera polimerów. Lepkość jest typowa dla „cieczy newtonowskiej”. Bazę środka tworzą szczególnie: związki powierzchniowo-czynne, substancje tworzące film wodny, stabilizatory i środki zapobiegające zamarzaniu, które częściowo wyprodukowane zostały z surowców naturalnych i są szczególnie łatwo degradowalne.
  Właściwości:
  MOUSSOL-APS LV 3/3 charakteryzuje się niską lepkością i bez problemu pozostaje w stanie płynnym aż do temperatury -15°C. Powstała piana jest skuteczna przeciwko ciekłym węglowodorom (cieczom niepolarnym) jak i cieczom polarnym (mieszalnym z wodą), silnie niszczącym pianę. Relatywnie krótki czas połówkowy wykraplania piany wspiera tworzenie filmu i zdolność płynięcia piany ciężkiej, przez co skraca się czas gaszenia i skutecznie chłodzi ognisko pożaru. MOUSSOL-APS LV 3/3 spienia się bardzo dobrze i jest odpowiedni do wytwarzania piany średniej. Dzięki zawartości substancji tworzących film wodny może być zastosowany również jako nie spieniony wodny roztwór, na przykład na produkty naftowe oraz w instalacjach tryskaczowych wodno-pianowych.
  Na cieczach polarnych mieszających się z wodą film ten tworzy pewną barierę wobec działania niszczącego pianę. Dzięki komponentom tworzącym film i uniemożliwiającym ponowny zapłon MOUSSOL-APS LV 3/3 gwarantuje szybki i długotrwały efekt gaszenia z dużą rezerwą. Niebezpieczeństwo ponownego zapłonu gaszonego (gwałtownie chłodzonego) produktu palnego jest znacznie obniżone.
  Zastosowanie:
  MOUSSOL-APS LV 3/3 przeznaczony jest do stosowania przy pomocy wszystkich dostępnych na rynku urządzeń do wytwarzania piany ciężkiej lub średniej przeciwko pożarom grupy A i B, szczególnie do zwalczania pożarów produktów polarnych, np. alkoholi, ketonów, estrów oraz niepolarnych węglowodorów, np. produków naftowych. Domieszka do wody gaśniczej wynosi 3% i możliwe jest bezproblemowe stosowanie przy pomocy dozowników aż do temp. –15°C. Nie jest wymagane dozowanie wspomagane pompą. Oprócz wody wodociągowej do rozcieńczania środka MOUSSOL-APS LV 3/3 może być stosowana również woda morska i słonawa jak i uzdatniona woda przemysłowa.
  Pożary cieczy polarnych powinny być zwalczane łagodnym podawaniem piany, np. za pomocą kolanka wylewowego lub blachy kierującej pianę (patrz karta informacyjna TM 037 „Gaszenie pożarów alkoholi”). Do tego celu szczególnie nadaje się piana średnia.
  Substancje fluorowe tworzące film wodny umożliwiają stosowanie środka pianotwórczego również jako niespienionego roztworu wodnego do gaszenia węglowodorów przy użyciu działek wodnych, prądownic wodnych oraz instalacji tryskaczowych lub tzw. „zalewowych”.
  Wycieki chemikaliów powinny być również, w celu uniemożliwienia emisji, zapobiegawczo pokryte pianą. Warstwa piany tłumi pary oraz uniemożliwia ich zapłon. W przypadku akcji gaśniczych w obecności instalacji elektrycznych należy przestrzegać odnośnej normy VDE (DIN/VDE-0132).